ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΨΥΧΩΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ: CYBARCO DEVELEOPEMENT

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΨΥΧΩΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.